Privacyverklaring en Aansprakelijkheid

A. PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van EigenWijzeDans, gevestigd te Zwolle.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) via het contactformulier van de website van EigenWijzeDans contact met ons opneemt;

(b) zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief (met gebruikmaking van het gratis programma Mailchimp);

(c) vanwege EigenWijzeDans Facebookvrienden bent geworden;

(d) onze dansochtenden bezoekt;

(e) onze dansavonden bezoekt;

(f) workshops geeft op de zaterdagavonden dan wel blijk geeft van interesse in het geven daarvan;

(g) als eigenaar van zaalruimte met EigenWijzeDans communiceert over huur van ruimtes;

(h) met EigenWijzeDans communiceert over het ophangen/neerleggen van haar pr-materiaal (posters/strooikaartjes);

(i) vrijwilliger bent bij de activiteiten van EigenWijzeDans

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(ad a) naam, e-mailadres;

(ad b) naam, e-mailadres; bij zenden Nieuwsbrief de naam/e-mailadres van wie deze brief geopend heeft en wie welke in de Nieuwsbrief genoemde link aangeklikt heeft; al deze informatie wordt echter opgeslagen in Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

Hiertoe heeft EigenWijzeDans ihkv de nieuwe AVG een zgn. ‘verwerkersovereenkomst’ moeten ondertekenen, waarin EigenWijzeDans de volledige verantwoordelijkheid neemt voor deze gang van zaken.

(ad c) profielnaam Facebook

(ad d) naam, tijdens het evenement eventueel gemaakte foto’s;

(ad e) tijdens het evenement gemaakte foto’s;

(ad f) naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), vaardigheden workshops, gegevens contacten en afspraken, gegevens website, Facebook.

(ad g) naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres en overige gegevens ruimtes, gegevens contacten en afspraken, gegevens website, Facebook;

(ad h) naam vestiging, adres, evt. gegevens contacten en afspraken;

(ad i) naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om):

(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(b) nieuwsbrieven te zenden;

(c) vriendenlijsten naar soort evenement te maken om uitnodigingen te sturen voor evenementen;

(d) analyseren bezoekersverkeer, promotiedoeleinden te optimaliseren;

(e) promotiedoeleinden te optimaliseren;

(f) organisatie te verbeteren en contact met u op te nemen of te onderhouden;

(g) organisatie te verbeteren en contact met u op te nemen of te onderhouden;

(h) organisatie te verbeteren, promotiedoeleinden en contact met u op te nemen of te onderhouden;

(i) organisatie te verbeteren en contact met u op te nemen of te onderhouden;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Harry Linde ednil-apestaartje-telfort.nl voor:

– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

– correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens

– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door een andere organisatie.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens EVENTUEEL aan de volgende derden:

(f, g en h) zusterorganisaties en personen gelieerd aan EigenWijzeDans.

Deze derden gebruiken de gegevens voor: organisatie vergelijkbare activiteiten

Bij een besluit hiertoe zal EigenWijzeDans telkens alle mensen op de lijst vragen voor akkoord.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

B. VERKLARING AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN EIGENWIJZDANS

EigenWijzeDans verklaart hierbij, dat zij gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemer of lichamelijk of geestelijk letsel, welke zich voor kan doen voor, tijdens of na de door EigenWijzeDans georganiseerde evenementen. Hierbij uitgezonderd die vormen van schade, diefstal, lichamelijk of geestelijk letsel, die aantoonbaar kunnen worden toegeschreven aan grove nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de organisatie.

Het team van EigenWijzeDans
September 2018